Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a čl. 14
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

I.
Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je:

MUDr. Iva Zdražilová
Klicperova 543/8
779 00 Olomouc – Lazce
IČ: 03910636

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce

Kontakt: iva@ayur-balance.cz | +420 606 844 824

(dále jen „Správce“).

II.
Osobní údaje, které má Správce povinnost zpracovávat i bez souhlasu klienta (jako součást zdravotnické Dokumentace dle vyhl. č. 98/2012 Sb. a/nebo za účelem plnění smlouvy), zejména:

 1. Identifikační údaje: osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, pohlaví);
 2. Kontaktní údaje: osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména adresa, tel. číslo, e-mailová adresa), kontaktní informace osob oprávněných získávat informace o klientovi;
 3. Údaje o zdravotním stavu klienta získané a zpracovávané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu klienta budou konkretizovány v daném souhlasu, který klient může dobrovolně udělit. Souhlas by měl být jednoznačným potvrzením, které musí být vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení klienta se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Klient nemusí dát souhlas se zpracováním osobních údajů.

(dále jen „osobní údaje“)

III.
Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zdravotních služeb a jiných služeb, které Správce klientovi poskytne. Tyto služby jsou podrobně definovány ve smlouvě o péči o zdraví (dále jen „služby“).

IV.
Správce uchovává osobní údaje vždy

 1. nejméně po dobu, po kterou to Správci stanoví obecně závazné právní předpisy (zejména vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci (Příloha 3 vyhlášky)) nebo
 2. z důvodu ochrany práv Správce či práv na ochranu zájmů Správce.

Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě uděleného souhlasu, zpracovává po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů (případně po dobu, kterou dovoluje zákon).

V.
Zpracovány budou pouze osobní údaje, které

 1. klient sdělí správci;
 2. Správce získá během poskytováním zdravotních služeb nebo jiných služeb nebo z důvodu ochrany svých práv a zájmů;
 3. Správce získá od třetích osob/subjektů oprávněných nakládat s osobními údaji a je Správci při splnění určitých podmínek, např. od jiných zdravotnických zařízení.

VI.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:

 1. státními orgány;
 2. jinými subjekty za předpokladu, že je to nezbytné pro ochranu práv Správce s tím, že rozsah a způsob nakládání s osobními údaji je omezen na údaje nezbytné pro ochranu práv Správce;
 3. jakýmkoliv smluvním partnerem Správce, který poskytne záruky o technickém a organizačním zabezpečení předávaných osobních údajů. Aktuální seznam smluvních partnerů Správce poskytne na žádost klienta;
 4. osobami nebo subjekty, které určí klient nebo s nimi klient souhlasí.

VII.
Údaje, které klient pro výše uvedené účely Správci poskytne, případně které získá Správce v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi nebo na místě, které zaručuje ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které jsou vázány zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti a/nebo lékařským tajemstvím.

VIII.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IX.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

X.
Klient má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování (v souladu se čl.15 a čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od klienta jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), má klient právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech (stanovených v čl. 16 a 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), má klient právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Klient má právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se klient může obrátit na Správce prostřednictvím telefonu: emailu: iva@ayur-balance.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný informovaný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Správce klientovi v takovém případě poskytne), má klient právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že klient chce vzít souhlas zpět nebo chce Správce kontaktovat z jiného důvodu, je možné Správce kontaktovat na tel.: +420 606 844 824, případně emailem: iva@ayur-balance.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.